sophie chudzikowski hair & make - upHarpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_07.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_06.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_05.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_01.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_04.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_02.jpg
Harpers_Bazaar_Armani_Susanne_Spiel_03.jpg


Photo by Susanne Spiel / Harpers Bazaar by Armani| add to custom folio | email | next story